Laat ook een vlinder vliegen

Zakaat en Fitr Campagne

Één van de vijf zuilen van de islam is de zakaat. Het betalen van de zakaat is een plicht van elke volwassen moslim die voldoende financiële bezittingen heeft. In soera At Tauba, vers 60, staat omschreven aan welke acht groepen zakaat gegeven kan worden: “De zakaat is alleen voor de armen en de behoeftigen en voor hen die bij de inzameling ervan belast zijn en voor hen van wie de harten verzoend worden en voor (het vrijkopen van) de slaven en voor hen die overmand zijn door schuld en (om in te zetten) voor Allah’s zaak en voor de (gestrande) reiziger: (dit is) een verplichting van Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.”

Video afspelen over Omslagfoto Zakaat en Fitr Campagne

Fitr (sadaqa al-fitr) is een speciale vorm van zakaat die iedere moslim in de maand Ramadan aan de minderbedeelden hoort te betalen.

Middels uw donaties aan de Zakaat en Fitr Campagne helpen wij de armen, behoeftigen, onderdrukten, slachtoffers en (oorlogs)vluchtelingen. Verder verstrekken wij vanuit het fonds studiebeurzen aan de financieel zwakke studenten en ondersteunen wij (onderwijs) projecten met een sociaal en maatschappelijk belang.

Gerealiseerd dankzij uw steun

Fotogalerij

Overzicht

Gerelateerde nieuws

FAQ

Veelgestelde vragen

Stel dat een persoon zichzelf heeft voorzien in zijn basisbehoeften. Na een jaar heeft hij 3800 euro geld, 50 gram goud (sieraden) en 1250 euro op zijn spaarrekening. Echter heeft hij 6000 euro schuld, waarvan hij dit jaar 1200 euro moet aflossen. De hoeveelheid aan goud (50 gram) ligt onder het drempelbedrag (nisaab). Doordat de andere bezittingen van de persoon het drempelbedrag overschrijden, moet er over het goud zakaat betaald worden. Dus,  50 gram x 34,82 euro= 1741 euro.

Als alle bedragen bij elkaar opgeteld worden, krijgen we het volgende: 3800 euro + 1741 euro + 1250 euro = 6791 euro. Hiervan wordt het jaarlijks af te lossen schuldbedrag afgetrokken. Zo blijft er uiteindelijk 5591 euro over. Hierover moet 2,5% zakaat betaald worden. 5591 euro x 0,025 = 139,78 euro is het bedrag dat aan zakaat wordt betaald.

In de ahadith is vermeld over welke activa fitr betaald moet worden. Tevens is daarin het bedrag  van fitr vastgesteld. Aangezien de omstandigheden in de tijd van de profeet heel anders waren dan nu, hebben de rechtsgeleerden de consensus (idjma’a) bereikt over het fitr-bedrag dat gelijkgesteld is aan de dagelijkse voedselbehoeften van een persoon. Het huidige fitr-bedrag bedraagt momenteel  € 13,- euro per persoon.

In de ahadith is vermeld over welke activa fitr betaald moet worden. Tevens is daarin het bedrag  van fitr vastgesteld. Aangezien de omstandigheden in de tijd van de profeet heel anders waren dan nu, hebben de rechtsgeleerden de consensus (idjma’a) bereikt over het fitr-bedrag dat gelijkgesteld is aan de dagelijkse voedselbehoeften van een persoon. Het huidige fitr-bedrag bedraagt momenteel  € 13,- euro per persoon.

De zakaat is de derde zuil van de islam en komt 30 keer voor in de koran. Daarnaast wordt nog eens de term ‘sadaqa’ in 14 verzen gebruikt. Sommige van de passages slaan tevens terug op de zakaat.

“Neem liefdesgaven van hun rijkdommen aan, opdat je hen daardoor mag laten reinigen en louteren. En bid voor hen; jouw smeekbede is voor hen inderdaad een bron van geruststelling. En Allah is Alhorend, Alwetend” (Soera At Tauba, 9:103).

“Zie, jullie zijn het die geroepen worden ter wille van Allah (een deel van jullie vermogen) uit te geven, maar er zijn sommigen onder jullie die gierig zijn. En wie gierig is, is gierig voor zichzelf (zijn eigen ziel). En Allah is Zichzelf genoeg en jullie zijn behoeftig.  En indien jullie je (van de Waarheid) afwenden, zal Hij een ander volk in jullie plaats brengen en dezen zullen niet zoals jullie zijn” (Soera Mohammed, 48:38).

De volgende drie verzen geven aan dat de zakaat een religieuze plicht is:

“En onderhoud het gebed en geef de zakaat” (Soera Al Baqarah, 2:110).

“Neem liefdesgaven van hun rijkdommen aan, opdat je hen daardoor mag laten reinigen en louteren” (Soera At Tauba, 9:103).

“En geef wat daarvoor verschuldigd is” (Soera Al-An’aam, 6:141).

De volgende ahadith geven aan dat de zakaat een religieuze plicht is:

“De Islam is gebouwd op vijf zuilen. De zakaat is daar een van”(Buhari, İman, 1,2).

De Boodschapper van Allah (s.a.w.) sprak met Muaz Ibn Jabal, toen hij hem als gouverneur naar Jemen zond:

“Vertel hen dat Allah, de Gezegende, de zakaat als een plicht heeft opgelegd. Neem de zakaat uit hun rijk en geef het aan de behoeftigen” (Buhârî, Zakat, 1).

Alle mujtahid-geleerden beschouwen zakaat als een plicht. De zakaat is een heffing die eenmaal per jaar moet worden betaald door elke moslim. Wie deze plicht ontkent, verliest zijn geloof. Hij die deze plicht aanvaardt, maar die te weinig betaalt, is een zondaar.

Het betalen van de zakaat is verplicht gesteld aan de vrije, gezonde, volwassen moslim die in het bezit is van het nisaab-bedrag. Dit bedrag hoort men buiten zijn basisbehoeften en schulden gedurende 1 jaar te bezitten.

“De zakaat is alleen voor de armen en de behoeftigen en voor hen die bij de inzameling ervan belast zijn en voor hen van wie de harten verzoend worden en voor (het vrijkopen van) de slaven en voor hen die overmand zijn door schulden en (om in te zetten) voor Allah’s zaak en voor de (gestrande) reiziger: (dit is) een verplichting van Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs” (Soera At Tauba, 9:60).

Volgens de geleerden kan de zakaat gelijkmatig verdeeld worden onder al deze of sommige van de acht groepen die in het bovenstaande vers genoemd worden.

Niet alleen de armen en behoeftigen hebben recht op de zakaat en fitr. Volgens soera At Tauba, vers 60, komen ook andere groepen in aanmerking voor de ontvangst ervan. Daarom is het belangrijk om de zakaat en fitr rechtvaardig en eerlijk te verdelen onder de genoemde groepen.

De zakaat werd in de islamitische geschiedenis opgevat als een gemeenschappelijke daad in de aanbidding. Daarom werd de oprichting van een organisatie noodzakelijk geacht om de armen en behoeftigen niet te vernederen in hun persoonlijke waardigheid bij het ontvangen van een donatie.

De zakaat wordt gebruikt voor de volgende doeleinden en groepen: het financieel ondersteunen van studenten bij het volgen van een universitaire of hbo-opleiding en andere studenten; de religieuze en culturele vorming van de moslimkinderen in Europa; behoeftige weduwen, wezen en personen zonder inkomen; zieke mensen die niet kunnen worden behandeld vanwege een gebrek aan geld; financieel zwakke scholen, stichtingen en ziekenhuizen; slachtoffers van natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen; behoeftigen die de islam en moslims goed dienen; oorlogsslachtoffers en vluchtelingen; alle faciliteiten die nodig en goed zijn voor het behoud van de levenswijze van de moslim.

De zakaat moet worden betaald over het bezit aan goud, zilver, landbouwproducten, vee en handelswaar. Het doel van de zakaat is om aan de behoeften van de behoeftigen te voldoen. De zakaat kan worden afbetaald met een deel van dezelfde soort of worden betaald in de vorm van een overeenkomstig bedrag. De behoeftigen kunnen met dit geld hun eigen behoeften tegemoetkomen.

De zakaat drukt dankbaarheid uit aan Allah (swt) voor de gunsten waarmee wij zijn begunstigd. Het bezit wordt niet verminderd door zakaat. Integendeel, het eigendom waarover zakaat wordt betaald, wordt gezegend en vermenigvuldigd. Niemand wordt armer door het geven vanaalmoezen. De Koran verklaart:

“Als jullie dankbaar zijn, zal Ik jullie meer en meer geven” (Soera Ibrahiem, 14:7).

“[…] Zij die hun zakaat geven, hun beloning is waarlijk bij hun Heer en zij hebben niets te vrezen, noch zullen zij bedroefd zijn” Soera (Soera Al Baqarah, 2:277).

De Boodschapper van Allah (s.a.w.) heeft gezegd:

“Geef zakaat om uw bezittingen te beschermen, geef donaties om uw ziektes te genezen en wees voorbereid tegen toekomstige problemen middels gebeden”

(Tabarâni en Abû Nuaym al-Hilya).

“Reinig uw bezittingen door het geven van de zakaat” (Lubab al-hadith).

Het niet betalen van de zakaat heeft consequenties voor deze wereld en het hiernamaals. De volgende verzen en ahadith geven de wereldse gevolgen weer:

Verzen uit de Koran:

“En zij die gierig zijn ten opzichte van wat Allah hen van Zijn overvloed gegeven heeft, moeten niet denken dat het goed voor hen is. Nee, het is slecht voor hen. Datgene, waarover zij gierig waren, zal op de Dag van de Opstanding als een halsband om hun nek worden gelegd. En aan Allah behoort de erfenis van de hemelen en de aarde en Allah is goed op de hoogte van wat jullie doen” (Soera Ali Imraan, 3:180).

“Heb jij hem gezien die de(ze) godsdienst loochent? Dat is hij die de wees verstoot. En er niet op aandringt de behoeftigen te voeden. En wee (dus ook daarom) over de biddenden, die hun gebed(en) veronachtzamen. En zij die (goed) doen om gezien te worden. En (toch) hulpverlening (voor primaire behoeften) tegenhouden” (Soera Al-Maa’oen, 1-7).

Hadiths:

“Als sadaqa (zakat) zich vermengt met bezittingen, wordt dat eigendom vernietigd” (Bayhaki).

“Wanneer iemand de zakaat niet betaalt over zijn eigendommen, worden de bezittingen niet meer beschermd door Allah (swt)” (Lubab al-hadith).

De vermaningen in de verzen van de Koran en ahadith kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Als het gebod van de zakaat niet nageleefd of achteloos gehandeld wordt, zal Allah (swt) deze taak van ons wegnemen en het aan een andere gemeenschap toewijzen.
  2. Goederen, van welke aard dan ook, waarover geen zakaat wordt betaald, zullen worden vernietigd.

Een voorbeeldberekening:

Iemand is voorzien in zijn basisvoorzieningen voor zichzelf en zijn gezin. Hij heeft na een jaar een bedrag van 3800 euro aan contant geld, 50 gr goud (sieraden), 1250 euro in zijn spaarrekening. Hij heeft echter nog een schuld van 6000 euro waarvan hij 1200 euro dit jaar moet betalen.

50 gr goud is op zichzelf onder de nisab drempel maar valt samen met de andere eigendommen wel onder de zakaat. De waarde van het goud wordt meegerekend. 50 g x 34,82 euro = 1.741 euro.  3.800+ 1.741 + 1.250 = 6.791 euro. Hier wordt het bedrag dat hij dit jaar moet betalen van zij schuld in mindering gebracht. Dan blijft 5.591 euro over. Dit is het bedrag waar hij 2,5% zakaat van betaalt. 5.591x 2,5%= 139,78 euro.

In de ahadith wordt de hoeveelheid van fitr aangegeven in een aantal soorten producten. Omdat de huidige meeteenheden en het gebruik van die goederen verschillen van die tijd, hebben moslimgeleerden de hoogte van de fitr aangeduid als het bedrag dat iemand nodig heeft voor zijn dagelijkse kost. Het actuele fitr-bedrag dat wij hanteren is 13 euro per persoon.